Samepolitisk program 2021-2025

Bargiidbellodat/Arbeiderpartiets valgprogram til sametingsvalget

Presidentkandidat og visepresidentkandidat valget 2021

Innledning

InnledningBargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil ta politisk styring og eierskap for å ivareta rettighetene og fremtidsmulighetene til det samiske folk.

Det samiske folk har alltid bodd i landområdet vi kaller Sàpmi. Som andre urfolk har vi delt våre områder med flere andre folk, og levd under ulike statsmakter. Vi er et folk som har utstått prøvelser få andre har kommet seg gjennom. Derfor er vår måte å leve på, vår kultur og vårt språk viktig å verne om, bygge videre og løfte til nye høyder i framtiden. 

For oss er det bærekraftige samfunn viktig. Dersom du velger å stemme på oss i valget skal vi sikre at naturen, språket og kulturen står sterkere for hvert eneste år. Vi stiller til valg på Sametinget for å skape et bedre samisk samfunn. Vi vil sikre vår politiske stilling og fremme våre rettigheter og interesser.

 Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet mener at fellesskap, solidaritet og likeverd mellom oss samer er viktig for å stå sterkere i framtiden. Vi tror på et sterkt samfunn hvor samiske språk er levende. Hvor vi med kunnskap om våre tradisjoner, kjennskap til naturen og ressursene rundt oss sikrer våre tradisjonelle arbeidsplasser samtidig som vi utvikler nye. 

Landsorganisasjonen (LO) har gjennom sitt internasjonale engasjement bidratt til å etablere ILO-konvensjon 169. Gjennom Arbeiderbevegelsens arbeid og LO’s engasjement, ble ILO 169 ratifisert av Norge i 1990. Dette er en av hovedpilarene i internasjonal urfolkspolitikk, samepolitikk og norsk politikk. Vi vil fortsette jobben med å følge opp ILO innenfor alle politikkområder sammen med resten av Arbeiderbevegelsen. 

Sametinget er det representative folkevalgte organet av og for oss samer, som skal styrke vår politiske stilling og fremme våre rettigheter og interesser. Vi skal sikre at utviklingen av det samiske samfunn skjer i samsvar med våre egne behov, verdier og prioriteringer i forhold til FN`s konvensjoner og ILO-konvensjonen. Bargiidbellodat/Arbeiderpartiets overordnede mål er et sterkt Sameting med tillit hos det samiske folk og i befolkningen ellers.

For å oppnå våre mål er det viktig med et sterkt samarbeid med folkevalgte organer og forvaltningen, på alle nivå. Vi tror på fellesskapsløsninger og vil legge til rette for at vi sammen skal sikre at alle får mulighet til å utvikle sin kultur i et moderne samfunn. 

For å nå våre mål er en særlig satsing på ungdom viktig. Nye generasjoner kan med ny iver, kunnskap og endringsvilje bidra til at vi i framtiden står sterkere enn i dag. Derfor er det viktig for Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet å styrke samiske ungdomsorganisasjoner, sikre de gode driftsvilkår og utvikle ungdommers muligheter til medvirkning. 

Norge er etablert på territoriet til to folk - samer og nordmenn. Begge folk har samme rett til å kunne utvikle sin kultur og sitt språk. Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil at det samiske samfunnet skal gi grunnlag for gode liv basert på det moderne samfunnets prinsipper, samtidig som de tradisjonelle samiske verdiene ligger til grunn for utviklingen.

Våre barn og barnebarn skal kunne leve i de samiske områder, ha et arbeid der, snakke de samiske språkene og føle tilhørighet til et sterkt samisk samfunn. De skal tilhøre et fellesskap og være stolte over sin samiske identitet og den arven våre forfedre har overlatt til oss. Vi skal bruke våre eldres kunnskap i arbeidet med å skape det samfunnet vi ønsker; de er en viktig ressurs for å videreføre språk, kultur, tradisjonell kunnskap og levesett. 

Vi skal også i fremtiden leve av det naturen gir oss. Derfor er det viktig å få stadfestet rettighetene til våre områder og ressurser, slik at naturressursene forvaltes med utgangspunkt i tradisjonell bruk. I et bærekraftperspektiv vil vi også inkludere tradisjonelle samiske næringer, overlevelse og kulturell eksistens inn i framtiden.

 Innenfor næringene vil alltid tradisjonell kunnskap, urfolksretten og næringenes eksistens gå foran avtaler om rovdyrstammer. I de tradisjonelle næringene er det også konkurranse om arealer og andre naturressurser. Dette medfører store forvaltningsutfordringer, som Sametinget må finne løsningen på i samarbeid med andre myndigheter. 

Det samepolitiske arbeidet i Bargiidbellodat/ Arbeiderpartiet skal bidra til et samfunn som har de sosialdemokratiske verdiene solidaritet og likeverd som bærebjelke. Vi skal alle bidra til at Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet fortsatt er den ledende politiske kraft i det samepolitiske arbeidet. 

I årene som kommer må det skapes nye arbeidsplasser og befolkningsvekst i de samiske områdene. Det er en forutsetning for at den samiske kulturen skal styrkes at ungdom kan og vil bo i lokalsamfunn der samisk språk og kultur er en del av hverdagslivet. Forskning og statistikk viser at det er en jevn utflytting fra, og stadig eldre befolkning i de samiske områdene. Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil motvirke denne utviklingen ved å ha fokus på å stimulere til næringsutvikling, skape attraktive arbeidsplasser, bolyst og bærekraftige lokalsamfunn. Dette må skje samtidig som man reduserer klimautslipp og tar vare på naturmangfoldet. 

Det grønne skiftet skal bidra til verdiskaping med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp. Det økende behovet for energi og kraftproduksjon gir samtidig samfunnsmessige utfordringer. Vi ser at naturen og ressursområdene våre er under sterkt press, og vi må verne om vårt kulturgrunnlag og våre arealer inn i framtiden. Vi må sikre naturressursene for de som kommer etter oss, slik våre forfedre gjorde for oss. Klimautfordringene er globale. Vi kan bidra i denne kampen. 

Derfor vil Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet gjennom sin politikk i Sametinget starte arbeidet med en helhetlig energistrategi som ser på nåværende og fremtidig energibehov, og hvordan vi løser overgangen til alternative energikilder. Dette må skje raskt slik at den nåværende “bit for bit” -utbyggingen blir stoppet. Vi må innføre forutsigbarhet, gjennomsiktige prosesser og helhetlig tenkning for framtiden. 

Bargiidbellodat/Arbeiderpartiets samepolitikk har sterke fellesskap som mål, og vi vil motarbeide en utvikling der ansvaret for samisk språk privatiseres og blir et ansvar for enkeltmennesket. Bargiidbellodat/ Arbeiderpartiet vil ta et særskilt ansvar for å nå målet om at de som har samisk som andrespråk i grunnopplæringen blir funksjonelt tospråklige. Samiske elever som har opplæring i samisk språk skal ha et opplæringstilbud med likeverdig kvalitet og omfang, uavhengig av hvor de bor og om kommunen de bor i er en del av språkforvaltningsområdet. 

Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil jobbe for et inkluderende samfunn, der alle er fullverdige deltakere i fellesskapet. Bargiidbellodat/ Arbeiderpartiet vil fremme likeverd og likestilling mellom kjønnene, derfor må alle ha de samme muligheten til åpent å leve ut sin kjærlighet og seksualitet basert på likeverd og samtykke

 

Gøy med snø!

Folk og samfunn

Ambisjon: Det samiske samfunn skal være et sterkt og synlig fellesskap.

Prinsipp:Fellesskapet skal bidra til gode språk-, kultur- og utdanningstilbud for den samiske befolkningen både i små lokalsamfunn og i byene. Dette skal bidra til et levende og mangfoldig samfunn. Kommunene er viktige premissleverandører i språk- og kulturpolitikken. For å kunne bevare, utvikle og revitalisere samiske språk, kultur og samfunnsliv må kommunene få rammevilkår som utvikler gode løsninger for den samiske befolkningen.

Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil jobbe for et inkluderende samfunn, der alle er fullverdige deltakere i fellesskapet. Språk- og kulturpolitikken skal tilpasses de ulike behovene, som bevaring, utvikling og revitalisering av samisk språk, kultur og samfunnsliv. Likeverdige, gode helsetilbud og personell med samisk språk- og kulturkompetanse, må være en naturlig del av det kommunale tjenestetilbud i de samiske samfunnene.

Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil:

• Bidra til arenaer som styrker identitet og skaper gode språk-, kultur- og utdanningstilbud for den samiske befolkningen. 

• Styrke eksisterende og etablere nye samarbeidsavtaler med fylkeskommuner og kommuner. 

  Samiske skolebøker

  Våre språk

  Ambisjon: Samisk for alle

  Prinsipp:

  Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil at alle samer skal få mulighet til å bruke sitt samiske språk aktivt. Språket er en de av viktigste identitetsbærerne for det samiske folk. Derfor må samisk språk være tilgjengelig for alle som ønsker å utvikle sin samiske identitet, de som har tatt tilbake sin samiske identitet og de som ønsker å lære seg samisk.  

  De samiske språkene må bevares og videreføres til kommende generasjoner. For å få dette til må skoleeiere i større grad forpliktes til å arbeide med å gi alle elevene i grunnopplæringen kunnskap om samene og samisk språk. Det samiske innholdet i fagene må være nedfelt i læreplanverket for grunnopplæringen. Utvidet og forbedret tilbud om samisk opplæring og språkopplæring i barnehage og i skole skal ikke være avhengig av bosted. 

  Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil:

  • Øke satsingen på utdanningstilbud gjennom Sami Allaskuvla, UiT og Nord Universitet og språksentrene, og stille krav om at undervisningen tilbys desentralisert/ nettbasert. 

  • Aktivt arbeide med å ivareta og utvikle alle samiske språk. • Jobbe for å styrke refusjonsordningene for kommuner som ønsker å innføre samisk språk- og kulturopplæring for alle i skolen.

   • Gjennomføre et løft for samisk som andrespråk, og gi økonomisk og faglig støtte til de kommunene som vil være med på det. 

  • Styrke språksenterenes arbeid med å gjøre de samiske språkene og samisk kultur mer synlig i samfunnet. 

  • Arbeide for å bedre finansieringen til språkopplæring i skolene. 

  • Arbeide for at flere skal få samisk opplæring der de bor. 

  • Arbeide for at det i utvalgte områder utvikles et pilotprosjekt for hvert av de samiske språkene, der samisk språk erstatter bokmål eller nynorsk som sidemål. 

  Utdanning og kompetanse

  Ambisjon: Samisk språk og kultur skal brukes aktivt i hele landet for å styrke samisk identitet og fellesskap. 

  Prinsipp: Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet mener at alle i barnehage og skole skal lære om samisk språk og kultur, og få tilbud om opplæring i og på samisk. Antall samisktalende skal øke, og det skal utvikles flere arenaer for de samiske språkene. 

  Kommuner skal få tilført tilstrekkelige ressurser slik at barn og unge oppnår læring både i og på samisk. Alle barn og unge som ønsker det skal få opplæring i og på samisk. Gode fellesskapsløsninger innenfor barnehage og skole skal alltid være det bærende i samfunnet. 

  Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet mener at samisk språk- og kulturkompetanse skal være en naturlig del av utdanningen innen helse- og omsorgsyrker. Fleksible utdanningstilbud må utvikles slik at folk kan utdanne seg hele livet der de bor. 

  Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil: 

  • Arbeide for lovfestet rett til samisk barnehagetilbud med ansatte som er samiskspråklige, og behersker samisk muntlig som dagligtale. 

  • At ansatte i barnehager skal få tilbud om opplæring i samisk, spesielt i de samiske kommunene. 

  • Arbeide for lovfestet rett til språksamlinger for alle elever som har samisk utenfor de kjernesamiske områdene i grunnskolen. 

  • Arbeide for å få flere lærere med kompetanse i samisk språk og kultur. 

  • Arbeide for at alle elever i Norge får innføring i den samiske og norske felleshistorie, herunder fornorskningsprosessen og drivkreftene bak den. 

  • Arbeide for å styrke stipendordningen for lærere som ønsker å kvalifisere seg til å undervise i samisk språk. 

  • Sikre desentraliserte utdanningstilbud for utdanning av flere samiskspråklige lærere, og videreføre arbeidet med nasjonalt lærernettverk. 

  • Arbeide for at Sametinget, gjennom dialog med kommunene, sikrer at kommunene ikke står alene i arbeidet med utvikling av samiskspråklige tjenester

   • Arbeide for at samiske kommuner skal ta imot sykepleierstudenter som skal ut i praksis, både for å sikre rekruttering og for at samisk språk skal bli styrket i eldreomsorgen. 

  • Arbeide for at grunnleggende samisk skal tilbys alle i grunnskolen. 

  • Arbeide for at opplæring i samisk kultur i skolen får større tematisk bredde. 

  • Arbeide for at de samiske språk i størst mulig grad får likeverdig behandling med tilbud om studium på bachelor-, master- og PHD-nivå i det norske utdanningssystemet. 

  • Arbeide for at flere studieretninger får tilbud om fordypning i samisk kultur og samiske språk. 

  • Arbeide for å utvikle og tilpasse studium innen tolketjenester til reelle samiske behov og samfunnsforhold. 

  • Styrke og utvikle de statlige samiske videregående skolene, og videregående skoletilbud i sørsamisk og lule-pitesamisk område

  Isfisker på Finnmarksvidda

  Tradisjonell naturbruk og kultur

  Ambisjon: Tradisjonell bruk av naturen anerkjennes som et viktig utgangspunkt for samisk kultur.

   Prinsipp:Utmarken og hele naturmiljøet er et viktig grunnlag for samisk kultur, språk og samfunnsliv. Samene som folk har alltid levd av og i naturen, derfor må områdene forvaltes i et evighetsperspektiv. Kollektive rettigheter, fellesskap og familie skal fremdeles være en av grunnsteinene i det samiske samfunnet.

  Samisk kultur og kulturuttrykk skal ha den samme utviklingen, og utviklingsmuligheter, som samfunnet for øvrig. Det er fellesskapets ansvar at samisk kulturarv registreres, dokumenteres og beskyttes inn i framtiden som vårt folks felles eie. Det er kulturen som definerer menneskene og binder oss sammen gjennom selvdefinert identitet og tilhørighet. 

  Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil bruke Sametinget som politisk organ for å sikre urfolks rett til å delta i bruk, styring og bevaring av naturressurser i våre landområder. Tradisjonell naturbruk som jakt, fiske, fangst og sanking skal anerkjennes som viktige faktorer for å opprettholde vår urfolkskultur, økonomiske selvberging og utvikling. 

  Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil: 

  • At samiske kulturminner og landskapsområder må løftes frem som kulturarv. 

  • Arbeide for at samisk kulturarv registreres, dokumenteres og beskyttes inn i framtiden som vårt folks felles eie. 

  • At motorferdsel etter gamle heste- og traktortraseer i Finnmark må aksepteres for nødvendig nyttekjøring og transport ved jakt, fiske og bærplukking.

   • At Samerettsutvalgets utredning om rettighetsforholdene sør for Finnmark tas opp til politisk behandling i kommende periode.

  Konsert på Sametinget

  Kultur

  Ambisjon: Samisk kultur skal være synlig og tilgjengelig, slik at det samiske folk opprettholder, viderefører og utvikler sin kultur, sine språk og sitt samfunnsliv. 

  Prinsipp: Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet skal arbeide for å sikre et levende samisk kulturliv som bygger på kulturelt mangfold og aktiv formidling av kulturtilbud, også innenfor samiske kulturnæringer.

  Kulturen vår skal være utgangspunkt for Sametingets kultursatsing i samfunnet og må ha gode rammevilkår og utviklingsmuligheter. Det er på tide med et nasjonalt samisk kulturløft, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet skal stå i front for dette. 

  Vi skal bidra til å støtte kulturaktiviteter og sikre utvikling av den samiske kulturarven, både som tradisjonsbærer og grunnlag for nyskapende næringsveier. Samisk kultur skal være synlig og tilgjengelig gjennom et variert kulturliv. 

  Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil:

   • Sikre et samisk kulturløft. 

  • Sikre de samiske museene, teatrene, kulturinstitusjonene og festivalers utviklingsmuligheter på lik linje med norske kulturinstitusjoner. 

  • Arbeide for finansiering av samiske barneteatertilbud, etter modell av barneteatret i Tana, for å kunne utvikle modeller for å utvide det til nasjonale tilbud.

   • Sikre og utvikle dagens samiske bokbusstilbud. 

  • Arbeide for å anerkjenne, dokumentere og ivareta samiske stedsnavn, hellige fjell og andre kulturminner. 

  • Arbeide for å styrke og etablere flere samiske hus og kulturinstitusjoner, og gi tilbud om samiske møteplasser uansett hvor man bor i landet. 

  • Arbeide for å innføre flere samiske kulturtilbud i SFO/heldagsskolen, aktivitetsskolen, kulturskolen og i den kulturelle skolesekken.

   • Arbeide for å styrke det samiske medietilbudet for de samiske minoritetsspråkene. 

  • Prioritere opprettelsen og byggestart av et nasjonalt samisk kunstmuseum i forbindelse med De samiske samlinger i Karasjok.

   • Styrke satsingen på samiske medier, samiske forlag og filmproduksjon.

   • Stimulere til samiske kultur- og språkarenaer i områder der det samiske er lite synlig. 

  • Satse på økt kompetanse innen digitalisering i den samiske kultursektoren. 

  • Arbeide for at både Beaivvás Sámi Teahter og samisk videregående skole i Kautokeino sikres bevilgninger for nytt bygg. 

  • Arbeide for å styrke Mearrasiidas arbeid med sjøsamiske kultur og håndtverkstradisjoner. 

  • Arbeide for økt finansiering av utgivelse av album med tradisjonell joik.

  Sykepleier triller pasient på sykehus

  Helsetilbud

  Ambisjon: Likeverdige og gode helse- og omsorgstilbud. 

  Prinsipp: Ansatte med samisk språk- og kulturkompetanse skal være en naturlig del av det kommunale tjenestetilbudet. Helseutfordringer må møtes med tilbud som er kunnskapsbasert og kulturspesifikk. Det må legges til rette for økt forskning både på årsaker til, og hvordan man kan få redusert vold og overgrep i samfunnet. Noe som særlig rammer samiske kvinner.

  Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil: 

  • Aktivt rekruttere ansatte med språkog kulturkompetanse på alle nivåer i helsetjenesten. 

  • Gi et nasjonalt tilbud om samisk språk og kulturkompetanse til helsepersonell. 

  • Bidra i arbeidet med å nå nullvisjonen for selvmord. 

  • Arbeide for at Sametinget i samarbeid med kommuner iverksetter tiltak, og deltar i programmer for forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner. 

  • Sette barnefattigdom i det samiske samfunnet på dagsorden. Sametinget må i samarbeid med nasjonale myndigheter iverksette tiltak som reduserer dette. 

  • Arbeide for etablering av et samisk krise- og incestsenter i Karasjok, med en ambulerende avdeling for hele Sápmi. 

  • Styrke og utvikle ambulerende helsetjenester for den samiske befolkningen, samt utvikle bruken av telemedisin. 

  • Sikre og utvikle tolketjenester i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

  Ungdom, foto: AUF

  Ungdom

  Ambisjon: Det er ungdommen som skal skape framtida, derfor er vår oppgave å skape arenaer for ungdommen i dag slik at de er rustet for oppgaven. 

  Prinsipp: Ungdom er engasjerte, samfunnskritiske og endringsvillige. Det samiske samfunnet må bidra til å løfte ungdomsgenerasjonen frem, og sikre grunnlag for generasjonens framtid.

  Vi trenger sterke samiske ungdomsstemmer på nasjonalt og internasjonalt plan, som representerer framtiden for Sápmi. 

  Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet skal kjempe for at ungdoms engasjement synliggjøres, og organisasjoner sikres gode driftsvilkår. Ungdommens engasjement må vises sterkere i Sametingets og Samisk Parlamentarisk Råds arbeid, vi støtter ungdomsgenerasjonen. 

  Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil: 

  • Utvikle Sametingets Ungdomspolitiske Utvalgs (SUPU) mandat og mulighet til å påvirke Sametingets beslutninger. 

  • Styrke samiske ungdomsorganisasjoner og sikre driftsgrunnlag. 

  • Legge til rette for å etablere et ungdomsråd under Samisk Parlamentarisk Råd (SPR).

  Klimaengasjerte AUFere. Foto: AUF

  Klima og miljø

  Ambisjon: Sametinget skal gå i front for klimanøytrale samfunn bygd på samiske tradisjoner og kultur. 

  Prinsipp:Klimaendringene og miljøforurensing er vår tids største utfordring, og preger allerede vår hverdag. Sápmi og næringene som er viktig for de samiske samfunn og den samiske befolkningen skal gis mulighet til fortsatt utvikling; vi trenger derfor mer forskning og kompetanse. 

  Mange av tiltakene som nå settes i gang i storsamfunnet for å møte klimaendringer rammer samiske næringer. Det må derfor settes i gang et arbeid for et klimanøytralt Sápmi i regi av Sametinget for å få en utvikling som også er på samiske samfunns premisser. 

  Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil: 

  • Arbeide for nasjonale tilskuddsordninger for elektrifisering i primærnæringene. 

  • Arbeide for å utvikle en strategi som bidrar til overgang til alternative energikilder basert på kunnskaper om samisk kultur og samfunn, samiske næringer og respekt for naturen.

  Kamera klart til livestream. Foto: VALY (Ikke gjenbruk)

  Arbeid og næring

  Ambisjon: Våre etterkommere skal også kunne bo der de ønsker, ha arbeid og tilhøre sterke samiske fellesskap med ressursområder og ressurser tilgjengelig.

  Prinsipp: Bargiidbellodat/Arbeiderpartiets mål er å legge til rette for å skape flere arbeidsplasser og attraktive lokalsamfunn. En variert bosettingsog samfunnsstruktur gir større muligheter for å ivareta samisk kultur, språk og næringsliv. Utmarken, og bruk av denne, er viktig for alle i Sápmi. Naturen er viktig å kunne høste av, og til rekreasjon. 

  Gjennom Sametingets næringspolitikk vil Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet sikre at det materielle grunnlaget for at samiske samfunn består og utvikles. Vi vil bygge på de kultur- og naturgitte fortrinn vi har, blant annet utmarkens verdi for næring og tradisjonell bruk. 

  Det å ha egen matproduksjon blir mer og mer vesentlig. En balansert rovdyrforvaltning vil derfor være noe av det viktigste for å kunne ha levedyktige bygder og samiske samfunn. Det må settes inn sterkere tiltak for å forebygge rovviltskader, og det må arbeides for at samisk tradisjons- og erfaringsbasert kunnskap blir en del av kunnskapsgrunnlaget i statsforvaltningen. Blant annet bør folkerettslige prinsipper prøves mot Bernkonvensjonen, og eventuelle rettslige prosesser må følges opp på dette grunnlaget.

  Vår næringspolitikk er å legge til rette for nyskaping, ved å kombinere nye næringer samt store og små aktører. Samfunnsøkonomisk vekst, verdiskaping og lønnsomhet i utnyttelsen av ressurser skal måles i bosetting og skapte arbeidsplasser lokalt. Sametinget skal være en støttespiller for kommunens arbeid i å utvikle nye arbeidsplasser. 

  Det må i større grad jobbes for etablering av kompetansearbeidsplasser og nye næringer i de samiske kommunene og distriktskommuner. Vi må kunne tilby unge mennesker med høyere utdanning et variert arbeidsmarked i de samiske kommunene dersom vi skal snu den negative befolkningsutviklingen i disse kommunene. Å opprettholde Sametingets desentraliserte struktur er viktig i denne sammenhengen. 

  Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet skal være en sterk bidragsyter til utvikling, gjennom dialog med arbeidslivsorganisasjonene. I mange samiske samfunn er jordbruk og fjordfiske viktige næringer for et variert og bærekraftig livsgrunnlag. Det er derfor viktig at disse tradisjonelle næringsveiene også anerkjennes som likeverdige samiske næringer. Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil medvirke til at Finnmarkseiendommen i sin forvaltning sikrer aktiv bruk av tilgjengelige arealer.

  Havna i Honningsvåg. Foto: Ronny Wilhelmsen

  Fiskeri og havbruk

  Ambisjon: Våre rettigheter til ressursene i havet og forvaltningen av disse anerkjennes, slik at vi fortsatt kan leve og bo i våre tradisjonelle områder

  Prinsipp:Fiskeri og havbruk er viktige næringer i våre kystsamfunn. Ressursene i havet tilhører fellesskapet og skal utnyttes på en økologisk bærekraftig måte, slik at det skapes arbeidsplasser og verdier for en sterk bosetting ved kyst og fjord. 

  Prinsippet om at nærhet gir rett må gjelde. Utnyttelse av ressursene skal bidra til å sikre sjøsamenes rett til fiske, slik at man kan leve av det. Forvaltningen av ressursene i havet skal ha som målsetting å utvikle sterke bestander og høstingsmetoder som gir best mulig langtidsutbytte. 

  Sjølaksefisket som næring, tradisjonsbærer og identitetsskaper må ha eksistensgrunnlag og en naturlig plass i forvaltningen. Fjordene er viktige oppvekstområder for fisk, derfor må forbudet mot båter over 15 meter til å fiske innenfor fjordlinjene håndheves strengt, ingen generelle dispensasjoner innvilges.

  Sjømatindustrien skaper arbeidsplasser og ringvirkninger. Samfunn som berøres av virksomheten skal ha kompensasjon for miljømessige ulemper og arealbindinger. Utviklingen innenfor havbruk må styres slik at den tradisjonelle høstingen av havets ressurser ikke blir fortrengt eller skadelidende. 

  Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil:

   • Sikre rekruttering til fiskeryrket gjennom å endre nasjonal politikk. 

  • Jobbe for å flytte en større del av torskekvotene over til kystflåten. 

  • Bidra til mer forskningsbasert kunnskap om økologien i havet og balansen i økosystemene.

   • Sikre at fjordlinjene består og at ingen generelle dispensasjoner innføres. 

  • Sikre leveringsmuligheter for sjarkflåten i fjordene. 

  • At tildeling av konsesjoner vektlegger lokale arbeidsplasser og lokale ringvirkninger. 

  • At trålkonsesjoner med leveringsplikt blir fulgt opp slik at de lander fisken der det var tenkt. Hvis ikke, skal kvotene trekkes inn og overføres til kystflåten som kan levere. 

  • Jobbe for å sikre større fleksibilitet, alternative fangstmetoder og fartøybruk for dagens trålkonsesjoner, slik at det trygger bosettingen i fjordene og langs kysten.

   • Ingen strukturering i fiskeflåten under 11 meter, det tillates ikke å flytte kvoter oppover i fartøygruppene. 

  • Kvalifikasjonskrav for å kunne drive fiske og fangst av kongekrabbe i egen fjord bør differensieres.

   • Jobbe videre for prinsippet om at de som er plaget med bifangst av kongekrabbe i annet fiskeri skal få kvote. Omsetningskravet fra annet fiskeri må fjernes for de minste fartøyene. 

  • At fisketidene i sjølaksefisket økes slik at fisket kan beholdes som næring og kulturbærer. 

  • Det må iverksettes tiltak for å utrydde pukkellaks/stillehavslaks fra lakseelver. 

  Reinsdyr på Finnmarksvidda. Foto: John Henrik Guttorm (Ikke gjenbruk)

  Reindrift

  Ambisjon:En fremtidsrettet reindriftsnæring hvor næringsgrunnlaget sikres, slik at språk, kultur og natur fortsatt skaper arbeidsplasser, inntekter og merverdi for fellesskapet

  Prinsipp:Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet skal tilrettelegge for at reindriften har tilstrekkelig med ressurser for å ivareta sine rettigheter som en likeverdig part i forhold til myndighetene. 

  Vi vil også sikre at reindriften har tilstrekkelig og forutsigbare rammevilkår for sin drift, og at de får inntektsgrunnlag på lik linje med andre primærnæringer. 

  Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil:

  • Arbeide for at reindriftsnæringens rettssikkerhet i offentlig forvaltning sikres. 

  • Arbeide for en helhetlig revidering av reindriftsloven. • Arbeide for ei reindrift med økt inntjening

   • Sikre at det finnes kunnskap og kompetanse om reindrift i alle forvaltningsledd. 

  • Arbeide for å øke HMS-tiltak slik at reindriftsutøvere reduserer risiko for skader. 

  • Øke uttak og fellinger av rovdyr. • Arbeide for forutsigbare økonomiske rammevilkår for reindriften med faste datoer for utbetaling av tilskudd og erstatninger.

   • Bidra til å etablere støtteordninger til reindriften i vanskelige år, ved låste beiter, ising og lignende

  Det spirer i nord

  Landbruk

  Ambisjon: Landbruket skal bidra til bosetting og verdiskaping.

  Prinsipp:Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet ønsker en bærekraftig og variert struktur i jordbruket i samiske områder, med tilrettelagt infrastruktur og driftsgrunnlag. 

  Vi vil utnytte de mulighetene store dyrkingsareal og beiteland gir for landbruksproduksjon og matvareberedskap. 

  Sametinget skal bidra med kapital og politisk påvirkning for å sikre at landbruket i de samiske områdene i størst mulig grad opprettholder kjøtt- og melkeproduksjon. Dette for å skape trygghet i distriktsjordbruket. Sentralisering av produsentmiljø og svekket importvern presser priser og forstyrrer balansen i markedet. 

  Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil: 

  • Arbeide for utbedring av infrastruktur til gode for landbruket. 

  • Styrke arbeidet med lokalmat, videreforedling og merkevarebygging. 

  • Bidra til høyest mulig melke- og kjøttproduksjon i de samiske områdene. 

  • Øke uttak og fellinger av rovdyr. • Arbeide for å gi flere ungdommer mulighet for praksis-/læreplass i landbruket.

  Dronefoto av Hamningberg. Foto: John Henrik Guttorm (Ikke gjenbruk)

  Utmarks- og opplevelsesnæring

  Ambisjon: Skape flere tilbud innenfor samiske utmark- og opplevelsesnæringer basert på samisk kultur og tradisjon.

  Prinsipp:Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil bidra til å utvikle flere samiske kulturnæringer og opplevelsestilbud basert på samisk kultur og samiske matspesialiteter, herunder utdanning innen samisk reiseliv og hjelp til markedsføring. 

  Vi skal selv være i førersete for å videreutvikle opplevelsesnæringen med forankring i vår egen historie, kultur og bosetting. Dette for å sikre lokalt eierskap og flere arbeidsplasser som kommer våre samfunn til gode. 

  Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil: 

  • Legge til rette for utvikling av bærekraftige opplevelsesnæringer med fokus på kvalitet framfor kvantitet. 

  • Arbeide for å innføre den gamle 5 km-regelen for utlendinger som vil fiske i vann langs fylkes- og riksveier.

  EU

  Internasjonalt

  Ambisjon: Det samiske folk skal bidra til at urfolk kan være premissleverandør for en solidarisk samfunnsutvikling gjennom sitt språk, sin kultur, sine ressursområder og sitt fellesskap 

  Prinsipp:

  Samisk Parlamentarisk Råd (SPR) må styrkes, slik at urfolk i fellesskap setter dagsorden for utviklingen i sine områder og lokalsamfunn. Vi skal selv sikre både den materielle og immaterielle kulturarven og grunnlaget for vår bosetting og kulturutøvelse med særlig vekt på nordområdene. 

  Sametinget skal kunne bidra til et bedre beslutningsgrunnlag som påvirker vår hverdag, gjennom viktige kanaler som EU, FN og andre internasjonale arenaer. 

  Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil: 

  • Styrke Samisk Parlamentarisk Råd (SPR) og etablere fast delegasjon til Nordisk Råd. 

  • Tilknytte seg Nord-Norges Europakontor som deleier eller samarbeidspartner. 

  • Styrke arbeidet med, og oppdatere strategier for internasjonalt urfolkssamarbeid

  Sápmi strekker seg over fire land

  Arealer og ressurser

  Ambisjon: Det skal være større forutsigbarhet og strenge rammer for arealinngrep i samiske områder. 

  Prinsipp:

  For Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet er det et klart krav at folkeretten følges og at menneskerettigheter og urfolksrettigheter vektlegges for å sikre grunnlaget for samiske interesser og rettighetshavere ved arealinngrep og utbyggingssaker. 

  De samiske primærnæringene som eksempelvis reindrift, fiske, jordbruk og utmarksbruk er viktige kulturbærere for det samiske samfunnet. Det bør derfor ha et særskilt vern i utbyggingssaker slik at man ikke etablerer nye arealkonflikter. 

  Verdien av inngrepsfrie naturområder, områder med sårbare og truede arter, naturtyper, ressursområder, reinens leveområder, friluftslivsområder og reiseliv, skal særlig vektlegges. Sametinget må derfor utvikle en arealveileder for å ivareta urfolksretten og følge opp konsultasjonsordningen. 

  Tiltaksområder:

  Fiskeoppdrett til havs og annen sjøbasert oppdrettsvirksomhet har etter hvert blitt en arealkrevende matproduksjonsindustri, ofte i konkurranse med arealer for tradisjonell høsting av havets ressurser. Denne utviklingen vil vi i Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet styre slik at den tradisjonelle høstingen av havets ressurser, særlig inne i fjordene, ikke blir fortrengt og skadelidende.

  Bygging av infrastruktur må skje i forståelse med folkeretten og samiske næringsutøvere, og ta hensyn til deres behov. Infrastrukturutbygging er viktig for utvikling av reiselivsnæringen, og sentral for likeverdige helsetilbud og samfunnsmessig sikkerhet.

  Denne infrastrukturbygging er i nær fremtid særlig gjeldende med tanke på videreføring av Nord-Norgebanen og jernbane Finland/Norge som vil berøre mange reinbeitedistrikt. Slike utbygginger må hensynta samiske rettigheter, og sikre at blant annet beitearealer ivaretas. Derfor må det etterstrebes løsninger som næringen kan leve med.

  Gruveprosjekter som planlegges i områder der det utøves samisk næringsvirksomhet, må skje i dialog med de aktuelle stedlige næringene og rettighetshavere. Framtidige mineralutvinningsprosjekter må derfor planlegges slik at allerede etablerte samiske næringer ikke blir skadelidende. Mineralutvinning og prosjekter må i større grad planlegge for framtiden, natur, miljø og bærekraft må derfor være et hovedfokus.

  Det er knyttet stor usikkerhet og konflikt til vindkraftutbygging i områder hvor samiske næringsinteresser eller rettighetshavere blir berørt. Her må rettighetshavere bli tatt med i prosessene i henhold til urfolksretten og særlig ILO 169. På det grunnlaget kan ansvarlige myndigheter avvise utbyggingsprosjekter med negative konsekvenser for samiske næringsinteresser, både materielle og immaterielle kulturinteresser og arealinteresser.

  Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet forventer at man hensyntar natur, miljø og verdifulle friluftsområder. Og vil at store verdifulle naturområder uten tekniske inngrep og støy skal verdsettes når det bestemmes hvor vindindustri skal bygges.

  Eksisterende vannkraftverk må effektiviseres for å kunne utnytte det fulle potensialet, slik at arealkonflikter knyttet til annen kraftproduksjon forebygges. Man bør se på flytende havvindindustri som alternativet hvis landbasert vindindustri ikke er løsningen på det grønne skiftet. Denne etableringen skal dog ikke skje på kjente fiskeplasser. Dersom utbyggingen av havvindparker medfører uforutsette utslipp, eller på annen måte påvirker næringsgrunnlaget negativt, må vern av områdene vurderes. Fiskeri, bosetning og økosystem er eksempler på områder som kan bli påvirket.

  Sluttord fra valgprogrammet til Sametingsvalget 2021

  Fant du det du lette etter?

  Tusen takk for din tilbakemelding!