Sametingets valgmanntall

Kan du stemme ved Sametingsvalget?

Som medlem av Sametingets valgmanntall har DU muligheten til å bestemme hvilken retning politikken i Sápmi skal ta.  Om du registrerer deg før 30. Juni 2019 er du med på å påvirke hvor mange representanter de forskjellige valgkretsene får i neste sametingsperiode.

Sametingets valgmanntall?

Sametingets valgmanntall er et register over folk som har mulighet til å stemme eller stille som kandidat i valg til Sametinget. 

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

a) har samisk som hjemmespråk, eller:

b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller:

c) er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Du kan skrive deg inn i valgmanntallet når som helst, men hvis du registrerer deg innen 30. juni 2019, så er du med på å påvirke hvor mange representanter de forskjellige valgkretsene får i neste sametingsperiode, 2021-2025.

Antall registrerte i manntallet pr. 01.07.17

  • Østre valgkrets 2 303
  • Ávjovári valgkrets 3 738
  • Nordre valgkrets 2 540
  • Gáisi valgkrets 2 547
  • Vesthavet valgkrets 1 788
  • Sørsamisk valgkrets 1 148
  • Sør-Norge valgkrets 2 894
  • Totalt 16 958