Tydelig Arbeiderparti-avtrykk på forslaget om lovfesting av konsultasjonsplikten.

Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe

Ronny Wilhelmsen på talerstolen

Regjeringens forslag om å lovfeste konsultasjonsplikten med samiske interesser er på høring i disse dager. Jeg er glad jeg kan si følgende: regjeringen har levert et solid forslag, med et tydelig Arbeiderparti-avtrykk.

Et viktig grunnlag for lovforslaget er den Internasjonale arbeidstakerorganisasjonens (ILO) konvensjon nr. 169 som stadfester at “Urfolk sin rett til å bli konsultert i spørsmål som kan få direkte betydning for dem”.  Samerettsutvalget 2 som ble oppnevnt av daværende justisminister Hanne Harlem (AP) leverte i 2007 sin utredning som inkluderte et forslag om å lovfeste konsultasjonsplikten på alle myndighetsnivåer. Utredningen var på høring frem til 2009, og i 2011 igangsatte daværende Ap-statsråd Rigmor Aasrud og daværende Sametingspresident Egil Olli oppfølgingsarbeidet.

Med Erna Solbergs regjeringer har oppfølgingen gått trått. I 2018 leverte de endelig et lovforslag - som deres egne partifeller på Stortinget oppsiktsvekkende nok returnerte tilbake til regjeringen. Arbeiderpartiets stortingsgruppe stemte derimot for regjeringens forslag om å lovfeste konsultasjonsplikten på statlig nivå, dog mente de at det fortsatt var uklart hvordan konsultasjoner på kommunalt og fylkeskommunalt nivå skulle gjennomføres og hvilke kostnader kommunene ville få.

Arbeiderpartiet på Stortinget så det som nødvendig å få gjennomslag for å lovfeste konsultasjonsplikten på statlig nivå snarest gjennom komitèbehandlingen i Stortinget, for så å avklare kommunenes og fylkeskommunenes rolle i en høringsrunde som også inkluderer en veileder for å avklare rammer og begrensninger i konsultasjonsplikten. Vi visste (og har fått bekreftet) at dette har resultert i at flere har fått forståelse for hva konsultasjoner er, og hvordan de utføres. 

Under høringen har jeg registrert forsøk på å spre feilinformasjon om hva konsultasjoner er, men samtidig er jeg glad for at få ser ut til å kjøpe skremselspropagandaen - som at samer vil få særfordeler ved konsultasjoner. I korte trekk er konsultasjoner noe som sikrer at samene, som vanligvis er i klart mindretall, blir involvert i beslutningsprosesser og at myndighetene vurderer synspunktene fra samisk hold. Konsultasjoner skal sikre en rettslig og politisk beskyttelse for samene som urfolk, minoritet og rettighetshavere etter ILO 169. Målet skal være å oppnå enighet, men det er ikke et krav - og det er ingen sanksjoner om det ikke blir oppnådd enighet. 

Erfaringene vi har med konsultasjoner på statlig nivå er at myndighetenes beslutningsgrunnlag har blitt mer opplyst og beslutningene i seg selv har blitt bedre for alle parter. Jeg har stor tro på at konsultasjoner på kommunalt og fylkeskommunalt nivå vil bidra til effektive prosesser, bedre beslutninger og færre konflikter.