Krever laksefelle og tiltak mot uønsket pukkellaks i elvene

- Det er viktig at vi igangsetter tiltak for å hindre pukkellaksen i å gyte i finnmarkselvene. Den store mengden av den uønskede arten må tas på alvor. Det sier Steinar Karlstrøm som er Aps 3. kandidat til Stortinget og Tom Sottinen som er 2.kandidat til Sametinget i Østre valgkrets

De ble orientert om forholdene i Jakobselva av Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening.

Det påvist unormalt store mengder pukkellaks i elvene i Finnmark i år. Bare i Jakobselv er det telt over 300 individer av den fremmede arten sist uke. Denne mengden pukkellaks så tidlig før gytesesongen i år og den utviklinga vi har registrert de siste årene, gir grunn til bekymring.

- Vi vet ikke konsekvensene dersom arten får fotfeste i våre elver og kan ikke sitte stille å la dette skje. Forskerne sier at det om to år kan være for sent å iverksette tiltak, da skal nemlig dette års gytefisk opp i elvene, sier Steinar Karlstrøm.

Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening presenterte i dag sin ide om å bygge laksefelle for å hindre oppgang av pukkel- og oppdrettslaks. Slike feller er blant annet i drift i Varzuga på russisk side og på Vestlandet i Etne elva. Disse er svært nyttige for å hindre uønskede arter i elven, og har vist seg svært effektive.

- Vi kommer til å jobbe for at ideen til Vestre Jakobselv om å bygge laksefelle blir realisert snarest. Vestre Jakobselv har de riktige forutsetninger for å bygge og teste en slik felle under finnmarksforhold. Dersom laksefellene viser seg å virke må det bygges liknende anlegg i resten av finnmarkselvene, planene for noe slikt må allerede igangsettes av myndighetene. Når det gjelder Tanavassdraget så er det på grunn av størrelsen umulig å innføre noe slikt i hovedelva, men laksefellene kan kanskje innføres i sidevassdragene, mener Tom Sottinen.

- I tillegg til å sortere ut pukkellaks, vil slike laksefeller hindre rømt oppdrettslaks i å svømme oppover i vassdragene. Driften av anleggene må kunne foretas av bygdelag og foreninger gjennom støtte fra statlige midler, sier Steinar Karlstrøm.

Tom Sottinen Steinar Karlstrøm

Ap’s 2. kandidat Sametinget Ap’s 3. kandidat Stortinget

På bildet fra venstre: Nikolaj Christiansen ( Styreformann Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening), Tom Sottinen (Sametingskandidat AP), Steinar Karlstrøm (Stortingskandidat AP)

For mer informasjon om den planlagte laksefellen kan Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening kontaktes, tlf: 959 29 778

Tom

Fra venstre Nikolai Christiansen i Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening, Tom Sottinen sametingskandidat AP, Steinar Karlstrøm, Stortingskandidat AP