Delegater fra hele det samiske arbeiderpartiet var samlet på Gardermoen for den samepolitiske konferansen

Stopp menneskerettighetsbruddet på Fosen

Uttalelse vedtatt av Arbeiderpartiets samepolitiske konferanse 2022

Uttalelse

I Høyesterettsdom i Fosensaken (HR-2021-1975-S) om vindkraftutbyggingen i Fosen reinbeitedistrikt fastslås at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtaket for utbyggingen var ugyldig.

For Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen har kampen for rettigheter alltid vært fundamentet for bevegelsen og det politiske virket. Kampen for arbeidernes rettigheter, likeverd og solidaritet er for oss selve grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk og politikkutvikling. Og med rettsstaten sikrer vi at de sosialdemokratiske verdiene fortsatt bærer landet, og samfunnet vi lever i. Med det i tankene har vi store forventninger til at Arbeiderpartiet i regjering klarer å ha en prosess for å finne gode løsninger for den sørsamiske kulturen, og de reineierne som har fått sine menneskerettigheter krenket.

Arbeiderpartiets Samepolitiske Konferanse har klare forventninger til at Regjeringen snarest iverksetter tiltak slik at vindkraftutbyggingen som rammer Fosen reinbeitedistrikt ikke lengre er i strid med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Det følger av Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025 at «Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter», samt at man skal «sikre gode rammevilkår for samisk kultur, næringsliv, samfunnsliv og samiske språk».

Den sørsamiske kulturen og språket er særlig sårbar. Den tradisjonelle reindriftsnæringen har vært, og er fremdeles bærebjelken for sørsamisk kultur og språk. Høyesterett er enig i dette og er også kommet frem til at vindkraftutbyggingen i Fosen vil ha en vesentlig negativ effekt på sørsamenes mulighet til å dyrke sin kultur, jf. avsnitt 141 av dommen.

Arbeiderpartiets Samepolitiske Konferanse kan vanskelig se at et nytt vedtak i denne saken vil kunne hindre en krenkelse av SP artikkel 27 med mindre store deler av vindparken rives eller det gis adgang til andre beiteområder. Høyesterett har fastslått at vinterfôring ikke er egnet som avbøtende tiltak, noe Arbeiderpartiets Samepolitiske Konferanse er enige i.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) skriver i artikkelen «Ett år siden Fosen-dommen» 11. Oktober 2022) at

«departementet snarest bør komme med en løsning som ivaretar menneskerettighetene til de berørte reineierne. I tillegg bør regjeringen foreta en gjennomgang av regelverk og praksis, for å sikre at lignende menneskerettsbrudd ikke skjer igjen».

 Arbeiderpartiets Samepolitiske Konferanse ønsker også vise til nettartikkelen «Menneskerettslig reparasjonsplikt» (https://www.nhri.no/2021/menneskerettslig-reparasjonsplikt) fra NIM (Norges institusjon for menneskerettigheter) som kommenterer Fosen-saken direkte. Vi velger her å sitere fra avsnittet som omhandler Poma Poma mot Peru-saken;

«Praksis fra komiteen gir dermed ikke klare anvisninger på hva som skal til for å reparere et menneskerettighetsbrudd, utover at pågående brudd skal opphøre snarest mulig.»

Det er viktig for de involverte parter og for det samiske samfunn at man har trygge og forutsigbare prosesser. Arbeiderpartiets Samepolitiske Konferanse mener at Arbeiderpartiet ikke kan være bekjent med pågående menneskerettighetsbrudd på vår vakt. 

Stolte tradisjoner i Arbeiderpartiet må følges opp med handling. Derfor ber Arbeiderpartiets Samepolitiske Konferanse om at Arbeiderpartiet får fortgang i prosessen, og at løsningen er presentert og godkjent av de berørte reineierne på Fosen snarest, og helst innen nyttår.

Delegater fra hele det samiske arbeiderpartiet var samlet på Gardermoen for den samepolitiske konferansen

Samepolitisk konferanse 2022