Sjølaksefiske i samiske områder

Arbeiderpartiet går inn for at forvaltningen av laksefisket overføres fra Klima- og miljødepartementet, og til Nærings- og fiskeridepartementet.

Ronny Wilhelmsen

Med å flytte forvaltningen og reguleringsprosessen til Nærings- og fiskeridepartementet vil sjølaksefisket kunne sees i en større og mer helhetlig sammenheng innen marin forvaltning.

Sjølaksefisket er en viktig hoved- og binæring, samtidig som fisket er en viktig kultur-, identitets- og språkbærer.  

Opparbeidet kunnskap og tradisjon vil kunne videreføres dersom sjølaksefisket gis levelig vilkår. Det må være plass til både menn og kvinner i laksefisket, tidligere har hele familien vært involvert i dette fisket.

For å få opp sjølaksefisket må tidligere fisketider gjeninnføres. Begrensningene i sjølaksefisket har medført at det er færre som satser på dette fisket.

Det som må til er å utvide fisketidene, dette vil også bedre rekrutteringen.