Samiske rettighetsspørsmål krev aktiv oppfølging

Områdene areal, rettigheter, kulturminner, fiskeri, reindrift, jordbruk og utmarksbruk henger nøye sammen når det gjelder våre rettigheter.

- Arbeiderpartiets sametingsgruppe ser det som nødvendig med en samordning av ressursbruken i oppfølging av samiske rettigheter, og i areal- og ressursbruken. Vi foreslår at det i Sametingets budsjett for 2018 avsettes 3,2 millioner til dette arbeidet, sier sametingsrepresentant Ronny Wilhelmsen.

Samiske interesser og rettighetshavere skal ha en reell mulighet til å bli konsultert for å kunne gi et fritt forhåndsinformert samtykke til planer og tiltak knyttet til areal- og ressursforvaltning.

Vi mener at midlene kan brukes til prosjekter og tiltakt som har som formål å yte bistand til samiske rettighetshavere i saker som må føres for domstolene. Dette angår saker av prinsipiell karakter knyttet til ivaretakelse av land/sjø- og ressursrettigheter.

Dessuten kan midlene brukes til prosjekter og tiltak som har til formål å kartlegge bruken av eller informere om vektlegging av samiske sedvaner i forvaltningen.

Inne i denne helheten ligger det også 2 stillinger til avklaring av rettighetene i sjøsamiske områder og rettighetene innen reindriften.

- Sametinget må i større grad jobbe over flere områder for å ivareta samiske rettigheter, ressursbruken må samordnes. Det haster med en avklaring av foreliggende rettigheter innen alle næringene, avslutter Ronny Wilhelmsen

Ronny Wilhelmsen, 1. kandidat i Nordre valgkrets