Sametingsrådet politiske regnskap

Det avgående sametingsråd har gjort ord til handling i samarbeid med det sivile samiske samfunnet og andre samarbeidsaktører.

Sametingsrådet har fungert utmerket og på tross av kort tid har vi skapt resultater både gjennom konsultasjoner med regjeringen og gjennom egne prioriteringer. Sametingsrådet er fornøyd med resultatene.

Resultater:

• Ny nasjonal kompetansepolitisk strategi som ivaretar den samiske dimensjonen

• Ny rammeplan for barnehager som i bedre grad ivaretar barnas samiskspråklige bakgrunn og samisk kulturforståelse, både i samiske barnehager og i barnehager utenfor samiske distrikt. Takk til alle foreldre og barnehagelærere som har vært aktive

• Ny generell læreplan som slår fast at den samiske skolen skal bygge på samiske verdier, naturforståelse og tradisjonskunnskap. Takk til NetSam og lærerne som har vært aktiv i prosessen.

• Folkeregistret skal åpne for registrering av sør-, lule- og nordsamisk språkbakgrunn. Takk til språkarbeiderne som har satt trykk på saken i media

• Senter for samisk i opplæringen får nasjonal status

• Økt bevilgning til samisk barnehagesatsning for å følge opp Hjertespråkets viktigste prioritering, den samiskspråklige barnehagen

• Vi har fått forankret sannhetskommisjonen i Stortinget takket være det sivile samiske samfunnets klare røst og ansvarlige stortingspartier.

• Igangsatt rekrutteringstiltak for flere samisk lærere og barnehagelærere gjennom samarbeid mellom regjering, undervisningsteder og Sametinget

• Økt stipend til lærer- og barnehagestudenter som har samisk i fagkretsen

• Vi har greid å få store norske finansinstitusjoner til å trekke seg ut av Dakota Pipeline med god 3hjelp av engasjementet til samisk ungdom og naturvernorganisasjoner.

• Avslutningen av 6 årig prosjekt om samiske verna bygg ble med markert sammen med kronprinsen på Gàllogieddi og i Krokelva i Grovfjord.

• Omprioritert tospråklighetsmidlene slik at kommuner som trenger revitaliseringstiltak har bedre muligheter til å prioritere den type tiltak- slik som stipend til lærerstudenter med samisk i fagkretsen

• Vi ber om at pitesamisk språk blir normert gjennom Giellagaldu

• Tysfjordsaken er løftet opp på ministerens bord og det er nå ei styringsgruppe med også samisk kompetanse som skal iverksette nødvendige tiltak

• Samisk helsepark er løftet til helseministeren med resultat at Helse Nords oppdrag ble presisert. Samisk legeforening skal ha stor takk for å være en pådriver og for å sette dette på dagsorden.

• Samarbeidsavtale med Helse Nord og inkludering i deres arbeid med deres strategiske plan

• Inngått avtale med Riksrevisoren om årlige politiske møter om kulturminner og verdensarvsted

• Støttet økonomisk og strategisk lokalfolkets og samenes kampen om Tanaelvas fiskeressurser

• Nedsatt arbeidsgruppe av sjølaksefiskeforeninger og Bivdi med hensikt å få tilbakeført rettigheter

• Fått positive tilbakemeldinger fra Klima- og miljødepartementet om revidering av motorferdselloven og vårjakt på ender.

• Ä’vv Skoltesamisk museum er åpnet, og vi vårt fokus nå er revitalisering av skoltesamisk språk

• Vi har sammen med NRL har bidratt til å få reversert den varsla endringa i erstatningsordninga for tamrein drept av freda rovvilt.