Sametinget tar grep om rovdyrpolitikken

Jeg føler en viss optimisme når Sametinget nå har gjort vedtak om en ny strategi for å få ned bestanden der den er for høy, det skriver Arild P. Inga, 1. kandidat for Arbeiderpartiet i Vesthavet valgkrets.

Gjennom en årrekke har vi sett at det totale rovdyrantallet øker. Det er en naturlig konsekvens av at eks. havørn har vært totalfredet i 50 år. Sametinget har diskutert ulv og bjørn, gaupe og jerv, havørn og kongeørn siden oppstarten i 1989. Ved opprettelsen av de regionale rovviltnemndene i 2005, fikk Sametinget oppnevne representanter fra de samiske områdene. Som en av disse, har jeg fått bidratt med tradisjonell kunnskap, både når det gjelder bestand, ynglinger og konsekvenser for samiske næringer.

 Rovdyrnivået er svært viktig for beitenæringene i vårt område, da det er A-område(prioritert rovdyr) for gaupe. Store forekomster av konge- og havørn (selv om havørn ikke omfattes forvaltning, gjør de skade). Tapene i år har vært omfattende, men det gis ikke fellingstillatelse. 

 Reineiere og sauebønder ønsker forutsigbare forhold i den daglige driften, samt at det som er på beite overlever fram til slaktesesongen starter på høsten og vinteren. Dagens rovdyrpolitikk gjør drifta alt annet enn forutsigbar. Det er mere snakk om "bingodrift" der man ikke vet hvor store tap man har fram til slaktesesongen.

 Forutsigbarhet og styring av av sin egen hverdag og utviklingen av sin egen utvikling og framtid for den samiske befolkningen er vesentlige momenter i de internasjonale konvensjonene som staten Norge har anerkjent og ratifisert fra ILO konvensjonen og FN konvensjonen om politiske og sivile rettigheter. Ser man disse konvensjonene opp mot dagen rovdyrpolitikk og situasjon så er det et brudd på disse konvensjonene, og det oppleves som krenkende og håpløst for mange sauebønder og reineiere.

  

Jeg føler imidlertid en viss optimisme når Sametinget nå har gjort vedtak om en ny strategi for å få ned bestanden der den er for høy. Sametingsrådet med Arbeiderpartiet i spissen hadde møte med statsråd Helgesen i juni, og fikk orientert statsråden om situasjonen i år. Videre har Sametingsrådet nå oversendt en anmodning til Riksrevisjonen om å undersøke rovviltforliket, og om vedtak har bidratt til å oppfylle forliket. Dette ble foreslått av Arbeiderpartiet allerede i 2014, men det forrige sametingsrådet foretok seg ingenting med den saken.

 Målet er at rovdyrbestandene er på et nivå som ikke truer de samiske beitenæringenes bærekraft. Det betyr at det må være lavere bestandsmål både for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i samiske områder. Lavere terskel for å ta ut rovdyr som forvolder skade, og en effektiv skadefelling må innføres snarest, og på sikt redusere rovviltbestandene i de samiske områdene slik at det er balanse mellom beitedyr og rovdyr.

 

 1.kandidat for Arbeiderpartiet, Vesthavet valgkrets

Arild P. Inga