Reindriftsloven - behovet for endringer

Spørsmål til Sametingsrådet etter sametingets forretningsorden § 21

I Høyesteretts dom av 21. desember 2017 vant Staten frem med sin påstand om å pålegge en ung reindriftsutøver (Jovsset Ánte Iversen Sara) å redusere reintallet. Det er varslet at saken vil bli fremmet for internasjonale domstoler for en avklaring av om statens vedtak om reduksjon av reintallet strider mot SP artikkel 27 og EMK P1-1. Dersom saken blir tatt videre til EMD eller andre internasjonale domstoler, er Arbeiderpartiet av den oppfatning at Sametinget må innvilge penger til parten, slik at denne er sikret tilstrekkelige ressurser til juridisk bistand i prosessen.

Arbeiderpartiets sametingsgruppe er bekymret over at unge reindriftsutøvere som ønsker å etablere seg i reindriften, ikke blir tilstrekkelig tatt hensyn til i saker hvor staten beslutter å redusere reintallet. Det er viktig at de som ønsker å etablere seg i reindriften er sikret at virksomheten har en viss størrelse som gjør det økonomisk mulig å leve av dette viktige arbeidet.

Reindriftslovutvalgets utredning NOU 2001:35 foreslo at enheter med mindre enn 200 rein skulle skjermes ved en reintallsreduksjon, sametinget sluttet opp om dette forslaget i plenumsvedtak 27. september 2006. Forslaget om skjerming ved en reintallsreduksjon ble som kjent tatt ut av lovteksten når Stortinget vedtok reindriftsloven i 2007.

Mine spørsmål til rådet er som følger:

1. Sametingsrådet har satt av midler til et prosjekt som har til formål å revidere reindriftsloven, hvor langt er man kommet i dette prosjektet?

2. Vil Sametingsrådet vente med å fremme endringer i reindriftsloven til prosjektet er ferdigstilt?

3. Arbeiderpartiet mener innføring av en skjermingsregel for mindre enheter i reindriftsloven vil kunne bidra til at unge etablerere er bedre sikret ved eventuelle pålagte reduksjoner i reintallet. Vil Sametingsrådet arbeide for å innføre en skjermingsmodell lik den som ble vedtatt i plenum 2006, eller ønsker man å fremme alternative løsninger?

Med hilsen

Tom Sottinen, sametingsrepresentant -/sign/-