Ronny Wilhelmsen på talerstolen

Protokolltilførsel mistillitsforslag til Sametingsrådet

Bargiidbellodat fremmet en protokolltilførsel til votering i sak om mistillit Desember 2022

Bargiidbellodat mener at kontrollutvalget må få fakta på bordet før man konkluderer i saken. 

Protokolltilførsel til mistillitsforslag, Ronny WilhelmsenBargiidbellodat fremmer med dette protokolltilførsel til Forslag 1 fremmet av Frps Arthur Tørrfoss.Bargiibellodat beklager den parlamentariske situasjonen som er oppstått i forbindelse med behandling av sak 034/22 Samhandling og organisering av duodji med påfølgende mistillitsforslag i sak 044/22 Sametingsrådets beretning om virksomheten.

Bargiidbellodat mener det er høyst kritikkverdig av sametingsråd Hans Ole Eira å ikke kunne fremvise protokoller eller referater fra møtene med duodjiorganisasjonene. Det er meget bekymringsverdig at duodjiorganisasjonene har en helt annen oppfatning av hvorvidt man har diskutert opphevelse av hovedavtalen i møter med Sametinget. Sametinget som et ansvarlig parlament med budsjett på over 600 millioner kroner i 2023 må følge god forvaltningsskikk og ha etterprøvbarhet i alle ledd.

I kravet fra duodjiorganisasjonene til Sametinget datert 29.08.2022 står følgende 

«Endring av hovedavtalen for duodjiAvtalepartene er enige om at hovedavtalen bør endres på enkelte punkter. Duodjiregisteret bør avvikles og Fagutvalgets mandat bør revideres.[..]»

I 1. tilbud fra Sametinget datert 01.09.2022 nevnes ikke opphevelsen av hovedavtalen.

I svaret til Sametingets 1. tilbud datert 26.09.2022 fra duodjiorganisasjonene står det 

«5. Vi er ikke klare for å forhandle om hovedavtalen enda og ber om at det blir tatt for seg på et eget møte»I endelig tilbud fra Sametinget til duodjiorganisasjonene datert 28.09.2022 står følgende om hovedavtalen:

«Sametinget ser at det er nødvendig å diskutere hovedavtalen nærmere, og vil innkalle partene til møte etter at næringsforhandlingene er avsluttet.»

På det tidspunktet Sametinget sendte sitt endelige tilbud var det komitèbehandlingen av sak 034/22 igang. Hvor det i rådets innstilling sto «[..]Sametinget opphever Hovedavtale for duodjinæringen, og inkorporerer deler av hovedavtalen inn i næringsavtalen i ett felles dokument.»

Ut fra denne korrespondansen virker det tydelig at hverken Sametingets administrasjon eller duodjiorganisasjonene hadde diskutert en opphevelse av hovedavtalen i forkant av saksbehandlingen på Sametinget. Dette synet blir forsterket av ulike svar fra rådsmedlem Eira på direkte spørsmål. 

Iløpet av ettermiddagen 5.12.2022 kom det også et spørsmål inn i møteportalen fra representant Arthur Tørrfoss fra Frp hvor det stilles spørsmål ved om vedtaket i sak 034/22 er gyldig fattet. Grunnlaget for spørsmålet fra representanten er et skriv fra et advokatfirma som har undersøkt lovligheten av vedtaket.

På bakgrunn av det som fremkommer som ufullstendige saksopplysninger, skapes en usikkerhet om hva som er faktum i saken. Derfor ber Bargiidbellodat om at Sametingets kontrollutvalg tar denne saken, og bringer fram sine funn for Sametingets plenum.

Bargiidbellodat er sterkt kritisk til at det oppstår en situasjon som dette på Sametinget, og ønsker at man har et faktabasert beslutningsgrunnlag før man voterer for et mistillitsforslag. På bakgrunn av dette stemmer Bargiidbellodat mot mistillitsforslaget.

Ronny Wilhelmsen på talerstolen

Ronny Wilhelmsen