Krever et sterkere vern av fiskeriressurser for lokalbefolkningen

- Vi i Arbeiderpartiet er av den klare oppfatning at Stortinget må iverksette nødvendige tiltak for å sikre det vern sjøsamene og lokalbefolkningen i fjordene og langs kysten i det nordlige Norge, har i henhold til folkeretten.,- sier sametingsrepresentantene Ronny Wilhelmsen og Tom Sottinen.

Krever et sterkere vern om fiskeriressurser for lokalbefolkningen

- Vi vil fortsette jobben med å sikre våre rettigheter til fiske, både politisk og juridisk, sier Wilhelmsen.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) som er et uavhengig organ, opprettet av Stortinget ved lov 22. mai 2015, har i sin temarapport – Sjøsamenes rett til sjøfiske - av 2016, slått fast at, «Vi er av den oppfatning at det er behov for et sterkere vern om retten til fiske, og at sjøsamenes rett til fiske som gir økonomisk utkomme bør lovfestes for å sikre at sjøsamenes menneskerettigheter ikke krenkes», (s. 27). Stortinget har selv oppnevnt denne uavhengige institusjonen for å påse at Norge oppfyller sine forpliktelser i forhold til menneskerettighetene.

- Sjøsamenes rett til fiske i sjøsamiske områder må styrkes i lovverket og følges opp med tilstrekkelig avsetning fisk, slik at de som ønsker det, kan etablere seg som fiskere og leve av det, sier Wilhelmsen og Sottinen.

Når NIM nå har konkludert med at det er et behov for et sterkere vern om sjøsamenes rett til fiske, må Stortinget følge opp de anbefalingene som er fremmet.

- Det vil være både oppsiktsvekkende og alvorlig hvis Regjering og Storting forkaster anbefalingene fra Norges fremste eksperter på menneskerettigheter,- mener Sottinen og fortsetter, - det er tidligere, på en grundig måte, utredet at folk i disse områdene har rett til fiske i nærområdene sine - en rett som etter sitt innhold tilsvarer en fiskekvote som et hushold kan leve av.

- Dette vil sikre at fremtidige generasjoner også vil kunne livnære seg av de nære sjøressurssene og bidra til at bosettingen, vårt språk og vår kultur opprettholdes også i småsamfunnene i fjordene og langs kysten. For vår sjøsamiske fremtid er det av avgjørende betydning, avslutter Wilhelmsen med.

fiskeværet Sørvær på Sørøya