Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nordland gjør ikke jobben sin. Grensegjerdet i Børgefjell må opp igjen.

Etter at grensekonvensjonene sluttet å gjelde, har det vært minimalt med vedlikehold av grensegjerdet i Børgefjell.

Gjentatte ganger er problemstillingen tatt opp, uten at dette har resultert i praktiske løsninger. Bruken av teknologiske hjelpemidler til vedlikehold av gjerdet har vært forhindret gjennom år, på grunn av at grensegjerdet går gjennom Børgefjell nasjonalpark. 

Statsråd Dale har i brev til Stortinget konkludert med at de byråkratiske hindringene er rydda opp i. Nasjonalparkstyret har gitt midlertidig tillatelse til å benytte motoriserte kjøretøyer i forbindelse med opprustning og vedlikehold av gjerdet.Fylkesmennene i Nord-Trøndelag og Nordland som er reindriftens forvaltningsmyndighet sitter som handlingslammet, grunnet uklare ansvarsforhold med hensyn til grensekonvensjonen.

Fylkesmennene må i enda større grad involvere seg i problematikken og søke dialog, og finne en løsning i samarbeid med det svenske Sametinget og berørte reinbeitedistrikter.

Det norske Sametinget er kjent med problemstillingen, som har vært fremmet fra reindriftas side i mange år alt, og man forventer nå at ansvarlige forvaltningsmyndigheter på norsk side tar tak i saken. 

Gjerdet på Børgefjell skal forhindre at norsk rein blander seg med svensk rein og forviller seg inn i svenske skoger og beitemarker. Situasjonen med det forfalte grensegjerdet har medført store merkostnader for reindrifta, med ekstra gjeting, bruk av helikopter for å samle reinen, og transport med bil av forvillet rein over lange distanser.

Det er en dyd av nødvendighet at det blir satt i gang strakstiltak i inneværende beitesesong, og at en forutsigbar plan og instruks på fornying, ettersyn og vedlikehold av grensegjerdet kommer på plass, avslutter John Kappfjell i sørsamisk valgkrets.