Sametingsrepresentant Tom Sottinen fra Østre valgkrets (Foto Bargiidbellodat)

FeFo må ettergi forpaktningsavgiften

Vi fremmet ny sak for Oktoberplenum i 2022 om at FeFo må bidra mer til bekjempelse av den ventede pukkellaksinvasjonen

Sametinget mener FeFo må ettergi forpaktningsavgiften til foreninger og lag som gjør en aktiv innsats mot pukkellaksinvasjonen. Totalt forvalter FeFo og forpakterne over 50 elver i Finnmark og det er i 2023 forventet en betydelig økning av pukkellaks. FeFo har ved unntakstilfeller muligheter til å ettergi forpaktningsavgiften jfr punkt 3.1 i retningslinjene til Finnmarkseiendommen som gjelder forpaktning av vassdragene.
Pukkellaksinvasjonen er et slikt unntakstilfelle, og som grunneier bør FeFo gjøre alt i sin makt for å bistå lag og foreninger i kampen mot den uønskede arten. Derfor må FeFo i tillegg til å følge opp sin egen strategi mot pukkellaks, la være å kreve inn avgift fra forpaktere som gjør en aktiv innsats mot pukkellaksen.

Dersom det er hindringer i veien for ettergivelse av forpaktningsavgiften, må FeFo bruke noe av overskuddet sitt for å forsøke å minske den økologiske katastrofen som er på vei. FeFo har de siste årene hatt et årlig overskudd på mellom 4 og 8 millioner kroner.

Sametinget er klar på at det først og fremst er et statlig ansvar å forhindre oppgang av en uønsket art i våre vassdrag, men alle parter må bidra i denne alvorlige situasjonen. Vi anmoder derfor Sametingsrådet om snarest å konsultere med FeFo om bevilgning til tiltak mot pukkellaks.