Delegater fra hele det samiske arbeiderpartiet var samlet på Gardermoen for den samepolitiske konferansen

Energi og 420 kV-linje

Uttalelse vedtatt av Arbeiderpartiets samepolitiske konferanse 2022

Tilgang på strøm er en av de viktigste infrastrukturtiltakene for å utvikle samfunn i dag og i fremtiden. Samepolitisk Konferanse anser 420 kV kraftlinjen til Øst-Finnmark som viktig for forsynings- og samfunnssikkerhet, samfunnsutvikling, arbeidsplasser og næringer. Samepolitisk Konferanse forutsetter at folkeretten samt menneske- og urfolksrettigheter følges for å sikre grunnlaget for samiske interesser og rettighetshavere ved arealinngrep og utbyggingssaker, og støtter derfor etableringen under følgende forutsetninger;

Utbygginger må hensynta samiske rettighetshavere, og sikre at blant annet beite- og utmarksarealer ivaretas. Det må det gjennomføres en konsekvensvurdering som viser kumulative konsekvenser for berørte næringer. Trasèvalg bør så langt som mulig legges opp mot eksisterende infrastruktur, og gjøres i nært samarbeid med lokalbefolkningen, rettighetshavere og berørte næringer. I særlig utsatte områder ber vi om at utbygger legger kraftlinjene i bakken eller i sjøen.

Samepolitisk Konferanse krever samtidig at hensynet til samisk reindrift, utmarksbruk og annen tradisjonell kulturutøvelse med folkerettslig vern, skal veie tungt i den videre prosessen i etablering av kraftlinjen

Delegater fra hele det samiske arbeiderpartiet var samlet på Gardermoen for den samepolitiske konferansen

Uttalelse fra Arbeiderpartiets samepolitiske konferanse