Sametingsrepresentant Per Mathis Oskal

- Reindrifta kan klage inn staten til ILO

- Det er ufattelig at NRL ikke har brukt sin rett til å klage inn staten for brudd på ILO-169, sier sametingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) har en helt unik rett til å klage inn saker for ILO ved ILO-konstitusjonens artikkel 24 i kraft av å være reineiernes arbeidstakerorganisasjon, mener Bargiidbellodat (Arbeiderpartiets sametingsgruppe). De er svært kritisk og stiller store spørsmålstegn ved at disse mulighetene ikke er prøvd ut i samråd med de berørte reinbeitedistriktene.

Bargiidbellodat peker på flere saker hvor NRL burde gå sammen med reinbeitedistriktene om å klage inn staten for ILO.

- Eksempelvis i I Nussir-saken kan NRL i samråd med Fiettar reinbeitedistrikt klage inn staten for den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) for brudd på ILO-konvensjon nr. 169. Men det er ikke begrenset til Nussir, også Fosen-saken, Øyfjellet, Nasa, Rásttigaisa er saker som påvirker reinbeitedistriktene og burde vært påklaget kollektivt, fastslår Per Mathis Oskal (BB).

- Det er ufattelig at man ikke har prøvd ut disse muligheten i de store utbyggersakene. NRL har både en rett og en plikt å samarbeide med reinbeitedistriktene om å sikre reindriftssamenes levekår sier sametingsrepresentant Per Mathis Oskal (BB).

- Det er ingen grunn for den enkelte reineier å stå med lua i hånda i denne saken, de må bruke sin makt gjennom sin organisasjon for å løfte dette til ILO.

Sametinget arrangerte i dag et seminar om ILO-konvensjon 169 i forbindelse med at det er 30 år siden Norge, som første land, ratifiserte ILO-169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.  

For intervju:Per Mathis OskalTlf. 9777 7552