En politikk for framtidens Sápmi.

Arbeiderpartiets alternative politikk

Arbeiderpartiet vil de kommende fire årene jobbe hardt for å bidra til et sterkt Sameting med stor tillit hos det samiske folket og befolkningen for øvrig. Gjennom Sametinget vil vi legge til rette for at samer kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Et godt samfunn er et samfunn hvor vi satser på fellesskapet, og hvor alle har like muligheter. Gjennom samepolitikken har vi som mål å arbeide for å virkeliggjøre et samfunn der de sosialdemokratiske verdiene solidaritet og likeverd mellom menneskene skal være bærebjelkene.

Sametinget skal være den viktigste pådriveren for å sikre at utviklingen av det samiske samfunn skjer i samsvar med samenes egne behov, verdier og prioriteringer. En klar hovedoppgave i denne perioden er derfor å få på plass en konsultasjonslovgivning. Slik vil samisk selvbestemmelse styrkes og vi får økt reell innflytelse i prosessene som omhandler premissene og vilkårene for samisk samfunnsutvikling.

Presset på samiske næringer og utnyttelse av naturressursene øker, samtidig begrenses tradisjonelle fangst og fiskemetoder. Derfor må Sametinget intensivere arbeidet med å sikre og få stadfestet samiske rettigheter både politisk og juridisk.

Det er viktig at vi skaper et inkluderende samisk samfunn der den enkelte skal kunne leve det livet man ønsker. Alle skal ha samme muligheten til åpent leve ut sin kjærlighet og seksualitet basert på likeverd og samtykke. Vi vil fremme likeverd og likestilling mellom kjønnene. Kunnskap om samisk språk og kultur skal være en naturlig del av kompetansegrunnlaget til helse- og sosialpersonell. Forskningsbasert kunnskap om samers helse og levekår skal danne grunnlaget for tjenestetilbudet.

Sametinget må være en pådriver for nye arbeidsplasser og befolkningsvekst i de samiske lokalsamfunnene. Gjennom Sametingets næringspolitikk skal vi bidra til å sikre det materielle grunnlaget for samiske samfunn. Vi må ha fokus på vekst, verdiskaping og lønnsomhet som kan måles i flere arbeidsplasser, bosetting og lokale ringvirkninger. Primærnæringene fiskeri, reindrift og jordbruk er svært viktig i tillegg til utmarksbruk og nye næringer som opplevelsesbasert reiseliv og kreative næringer. Samiske næringer er grunnlaget for samisk språk kultur og samfunnsliv. Naturressurser og arealer må forvaltes i et evighetsperspektiv slik at kommende generasjoner også kan høste av våre felles ressurser.

Ressursene i havet tilhører fellesskapet og skal forvaltes slik at det skapes arbeidsplasser og verdier for en sterk bosetting langs kysten og i fjordene. Sjøsamenes rett til fiske skal sikres både politisk og juridisk. Det som skal ligge til grunn for all forvaltning av marine ressurser er at nærhet gir rett, samtidig må vi stille strengere krav til oppdrett og at dette sees i sammenheng med fiskeriene.

Reindriftsnæringen er og skal fortsatt være en samisk hovednæring med økt verdiskaping i form av inntekter og sysselsetting. Vi skal ha en politikk som legger til rette for at reindriften har tilstrekkelige arealer, menneskelige ressurser og andre rammebetingelser for å sikre en bærekraftig reindriftssamisk næring også i uoverskuelig fremtid. Reindriftsloven skal ha en helhetlig revidering. Samtidig må vi sikre beitebruken gjennom en forsvarlig rovviltforvaltning.

Jordbruk i samiske områder skal gi grunnlag for bosetting og verdiskapning gjennom lokal merkevarebygging. Derfor må vi ha en bærekraftig og variert struktur i jordbruket i samiske områder med tilrettelagt infrastruktur og driftsgrunnlag. Vi må sikre at lovverket ivaretar tradisjonelle driftsmønstre.

De kommende fire årene vil det være en stor oppgave å jobbe med utvikling av flere samiske kulturnæringer og opplevelsestilbud basert på samisk kultur og matspesialiteter.

Flere må få mulighet til å bruke de samiske språkene aktivt. Samiske språk må bevares, utvikles og videreføres til kommende generasjoner. Samisk språkopplæring og kulturformidling skal synliggjøres, utvikles og fornyes i takt med øvrig samfunnsutvikling. Vi vil at det gjennomføres pilotprosjekter for å gi samisk undervisning til flere elever utenfor forvaltningsområdet. Sametinget må ta grep slik at elevene i samiske områder kan få undervisning i samisk istedenfor norsk sidemål. I tillegg må kommunene få dekket de reelle utgiftene til den tospråklige forvaltningen og undervisningen i samiske språk. Sikre utdanning av flere lærere med samisk språk i fagkretsen og flere språksenter for åstyrke samiske språk og lokale dialekter. Gjennomgå og evaluere språktiltak med fokus på bedre måloppnåelse.

Arbeiderpartiet har ambisjoner om en helhetlig opplæring på og i samisk fra barnehage til universitet. Derfor må vi legge vekt på gode fellesskapsløsninger innen samisk barnehagetilbud og utdanning. Det må være tilgjengelige læremidler - også digitale - på alle samiske språk. Vi vil sikre samiske barn lovfestet rett til samisk barnehagetilbud og flere samisktalende barnehagelærere. Gjennomføre et læremiddelløft med spesielt fokus på utvikling av digitale læremidler på samiske språk. At lærere på alle trinn gis innsikt i samisk historie og samfunnsliv, og at skolen i større grad bruker naturen som pedagogisk verktøy.

Samisk kulturliv skal være variert og tilgjengelig for alle. Vi må være en pådriver for å styrke kultursatsingen i det samiske samfunn, og bidra til å støtte kulturaktiviteter og sikre den samiske kulturarven gjennom blant annet å følge opp Sametingets vedtatte prioriteringer over samiske kulturbygg i følgende rekkefølge Saemien Sijte, Beaivváš Sámi Našunálateáhter og Nasjonalt Samisk kunstmuseum. Samiske festivaler og kulturinstitusjoner må sikres gode rammebetingelser. Vi må også ha et fokus på at samisk språk og kultur høres og vises i byene, her vil samarbeidsavtaler vise vei.

Arbeiderpartiet ser fram til arbeidet i Sametinget og skal ta ansvar som det største opposisjonspartiet. Samtidig vil vi stille krav og være tydelig på våre verdier og politiske valg basert på det helhetlige programmet vi har gått til valg på.

Valgt for perioden 2017 -2021

Er du enig med Bargiidbellodat om En politikk for framtidens Sápmi.?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker